Leave Your Message
Giriş

Hekaýamyz

“Jinan Supermax Machinery Co., Ltd.” piwo demlemek enjamlaryny professional öndüriji. Piwo önümçiligi, bar, restoran, mikrobraýwer, sebit piwo we ş.m. üçin piwo dizaýny, öndürmek, gurnamak we düzetmek boýunça ýöriteleşýäris.
Ajaýyp ussatlyk, ajaýyp öndürijilik we ýönekeý işlemek bilen. Detailshli jikme-jiklikler adamlaşdyrylan we piwo öndürijileriniň niýetini göz öňünde tutýar. Ygtybarly hil, tehniki tehniki goldaw, ösen gaýtadan işleýän enjamlar, berk hil gözegçiligi we işgärleri doly taýýarlamak bilen kepillendirilýär. In engineenerlerimiz piwo dizaýny, gurnama, okuw we tehniki goldaw üçin dünýäniň çar künjegine iberildi. Aýry-aýry enjamlar we aç-açan taslamalar ýaly hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris. Productshli önümler ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna laýyk gelýär, dünýäniň 80-den gowrak ýurduna eksport edilýär we müşderileriň ykrar etmegine we öwgüsine eýe bolýar.
SUPERMAX, ynanyp boljak hyzmatdaş. Geliň, demlemek arzuwyňyzy amala aşyrmak üçin bilelikde işleşeliň.

slaýd1
süýşmek2
01/02

näme üçin SUPERMAX saýlaň

  • 16 ýyllyk tejribe
  • 5 ýyllyk esasy enjam kepilligi
  • 30 gün gowşuryş wagty
  • 100% Hil barlagy
  • CE Hil tassyklamasy
  • 24 sagat onlaýn hyzmat

HYZMATMüşderi baryp gördi

BIZI C KERTIFIKATY

SUPERMAX, ynanyp boljak hyzmatdaş. Geliň, demlemek arzuwyňyzy amala aşyrmak üçin bilelikde işleşeliň.

654debe2e7
654debf1zc
654debff34
654debffl3
654debf3a7
0102030405

näme üçin bizi saýlamaly?

Hünär piwo dünýäsine girmek isleýärsiňizmi?

Piwo, bar, restoran, mikrobraýwer, sebit piwo ýa-da piwo demlemek bilen baglanyşykly başga bir kärhana gurmagy meýilleşdirýärsiňizmi, Jinan Supermax Machinery Co., Ltd. siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr. Biziň kompaniýamyz ähli ululykdaky piwo kärhanalaryny dizaýn etmekde, öndürmekde, gurnamakda we işe girizmekde ýöriteleşendir.
“Jinan Supermax Machinery Co., Ltd.” -de ajaýyp ussatlygymyz, ajaýyp öndürijiligimiz we ýönekeý işimiz bilen buýsanýarys. Jikme-jikliklere ünsümiz deňi-taýy ýok, sebäbi enjamlarymyzyň her tarapynyň senet piwo niýetlerini göz öňünde tutup döredilendigine göz ýetirýäris. Senetçilik piwo kärhanasynyň üstünlikleriniň dem alyş enjamlarynyň hiline baglydygyna düşünýäris we iň ýokary standartlara laýyk gelýän önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.